Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Koh-I-Noor crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 03 239 44 44     24/7


Veel gestelde vragen – FAQ

Hoeveel kost een uitvaart?

Kosten voor een uitvaart zijn soms moeilijk in te schatten zonder dat ze concreet werden besproken. Verschillende aspecten beïnvloeden de totaalprijs. Enkele van deze aspecten zijn b.v. kerkdienst, begrafenis of crematie, gemeente of stad van overlijden, drukwerk, bloemen, de kist, de koffietafel / rouwmaaltijd, advertenties in kranten e.d.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden en vervolgens kunnen wij u een perfecte kostenraming geven op basis van de keuzes dewelke u hebt gemaakt.

Is cremeren of begraven duurder ?

Het is een algemene misvatting dat een crematie altijd goedkoper is dan een begrafenis. Cremeren kan wel degelijk duurder uitvallen dan begraven omdat er meer administratieve en logistieke kosten bijkomen.

Welke instanties moet ik verwittigen na een overlijden?

1. Financiële diensten:

 • Bank(en) of spaarkas(sen) waar de overledene een rekening had ( met een uittreksel van overlijden-wordt bezorgd door begrafenisondernemer)
 • Verzekering (bij overlijden door ongeval of werkongeval of indien de overledene een levensverzekering had afgesloten of hij een hypothecaire lening had afgesloten indien deze gekoppeld was aan een schuldsaldoverzekering).
 • Diensten die de kindervergoeding uitkeren (om bv. Wezentoeslag te verkrijgen).
 • Werkgever
 • Ziekenfonds
 • Vakbond
 • Indien de overledene nog afbetalingen had dienen deze banken of firma’s verwittigd te worden.
 • Pensioenen

– Gebeurde de uitbetaling door de Rijksdienst voor Rust- en overlevingspensioenen, dan wordt deze dienst verwittigd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene.

– Betreft het een staatspensioen dient u best zelf even contact te nemen met “Ministerie van Financiën, Bestuur der Pensioenen, Kruidtuinlaan 50, bus 31, 1010 Brussel. Weduwen van staatsambtenaren of gepensioneerde staatsambtenaren moeten daar eveneneens een aanvraag voor weduwenpensioen doen.

– Het Ministerie van Financiën heeft ook spreekdagen ingericht in het gebouw van het Ministerie van Financiën, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (Tel. 03/234 08 20) waar men voor deze problemen en aanvragen terecht kan elke maandag en donderdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Hier kunnen de nabestaanden ook inlichtingen bekomen over het eventueel bekomen van een begrafenisvergoeding;

– Was de overledene nog werknemer of zelfstandige, dan moet de weduwe zich aanmelden op de sociale dienst van de woonplaats.

 • Oorlogsvergoedingen (Frontstrepen, Vuurkruisen,…) de plaatselijke afdeling verwittigen.
 • Renten (ouderdomsrenten, Nationale Kas voor Oorlogspensioenen, Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, Nationaal werk voor Oorlogsslachtoffers, arbeidsongeval, beroepsziekte, mindervaliden): zelf te verwittigen.
 • Notaris (met uittreksel van overlijden en eventueel trouwboekje).

2. Andere diensten

 • Gas, water-, electriciteits, telefoonmaatschappij (opheffing of overdracht).
 • Radio- en of TV-distributiemaatschappijen (Kabelnetten).
 • Verhuurmaatschappij (opheffing of overdracht).
 • Auto, motor:

Indien wagen behouden blijft en overgeschreven moet worden: Ministerie van Verkeerswezen, Dienst voor het Wegverkeer (kan via verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar).

Indien wagen niet behouden blijft: binnen de twee maanden de nummerplaat terugzenden naar het Ministerie van Verkeerswezen of via verzekeringsmaatschappij of verzekeringsmakelaar).

 •  Auto en motorverzekeringen + alle andere mogelijke verzekeringen (opheffing of overdracht via maatschappij of via verzekeringsmakelaar).

3. Administraties

 • Indien er nog minderjarige kinderen zijn, wordt door de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden het desbetreffende vredegerecht verwittigd. Naderhand zal er van de vrederechter een uitnodiging volgen om de voogdij te regelen.
 • Zelfstandigen: – Handelsrechtbank – Directe Belastingen; Diensten van de BTW
 • Aangifte van de nalatenschap moet gebeuren binnen de 4 maanden na het overlijden, bij het kantoor van Registratie en domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (formulier te bekomen bij het kantoor van Registratie en Domeinen).
 • Om geld vrij te krijgen van de bank- of spaarrekening van de overledene heeft men de erfrechtverklaring nodig. Deze kan men bekomen :

– Nalatenschap tot max 745 euro : bij het gemeentebestuur, mits voorlegging van trouwboekje)

– Boven de 745 euro: bij het vredegerecht.

– Ook een notaris kan deze zaken regelen;

 – Bij het overlijden van echtgenoot/echtgenote moet de wedwe/weduwnaar zijn/haar identiteitskaart laten wijzigen op de bevolkingsdienst van de woonplaats. Indien in het bezit van een “Europese” identiteitskaart, moet men enkel het zelfklevende etiket op de achterzijde laten vervangen. 

Kan ik in een andere stad of gemeente begraven worden?

Een persoon mag begraven worden in de stad of gemeente waar hij gedomicilieerd is of waar hij is overleden. Indien een overledene in een andere stad of gemeente wil begraven worden kan dit meestal op voorwaarde dat er een extra taks voor niet-inwoners betaald worden soms nog uitgebreid met de verplichting om een concessie aan te kopen. De modaliteiten hieromtrent verschillen van stad tot stad en gemeente tot gemeente.

Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren?

Ja, dit is mogelijk, u dient hiervoor een eigenhandig geschreven aanvraag voor te leggen. Lees hierover meer in de rubriek crematies.

Kan ik de as van mijn dierbare in mijn eigen tuin uitstrooien of begraven?

Ja, indien de tuin uw eigendom is (indien niet moet u een schriftelijke toestemming bekomen van de eigenaar).

Wat is een columbarium?

Een columbarium is een nis op de begraafplaats waar de asurn in geplaatst kan worden, meestal in een muur of kolom, steeds afhankelijk van de infrastructuur van de betrokken begraafplaats. Een nis in het columbarium kan –indien aangekocht- voor meerdere asurnen dienst doen.

Wat is een urnenveld?

Is hetzelfde principe als een columbarium met dit verschil dat deze zich in de grond bevinden en iets individueler zijn. Kan ook aangekocht worden met de bedoeling hierin meerdere urnen te plaatsen.

Wat is een concessie?

Is een perseel grond aangekocht voor een bepaalde duurtijd op de begraafplaats dienende voor de begraving van één of meerdere overledenen of voor de bijplaatsing of begraving van een urne van één of meerdere personen. De duurtijd van de aangekochte concessie is afhankelijk van de reglementering van de gemeente of stad.

Wat is een wilsbeschikking?

Dit is een document dat u voor u persoonlijk kan laten opstellen bij de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar u woont en waarin uw laatste wil i.v.m keuze van begraven of crematie geregistreerd wordt. Deze wilsbeschikking wordt bij elk overlijden opgevraagd door de begrafenisondernemer. Men is dan ook bijgevolg wettelijk verplicht zich te houden aan de inhoud van deze wilsbeschikking wat betreft begraven of cremeren van de overledene.

Hoeveel dagen klein verlet kan ik opnemen?

Verwantschap 1ste graad:

Echtgenoten, samenwonenden, kinderen en ouders hebben recht op 3 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis).

 Verwantschap 2de graad:

Kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, grootouders.

 • Niet-inwonend bij overledene:

1 dag (dag van de begrafenis)

 • Inwonend bij overledene:

2 dagen ( tussen de periode van overlijden en dag van de begrafenis).